آموزشی, زوج و رابطه

خیانت در محل کار: حفاظت از خود

هیچ کس ازدواج خود را با نیت خیانت کردن شروع نمی کند. با این حال، درصدی از زوجین در طول زندگی خود خیانت را تجربه می کنند. مسئله شوک آور آنجاست که بسیاری از موارد خیانت در محل کار شروع می شود. اجازه دهید در شروع دو واژه را تعریف کنیم: خیانت عاطفی: اقدام به […]